.:: MENU ::.

» Úvod
» Aktuality
» Naše obec
» Org. struktura OÚ
» Úřední deska
      » Zákon č. 159
      » Archiv 2024
      » Archiv 2023
      » Archiv 2022
      » Archiv 2021
      » Archiv 2020
      » Archiv 2019
      » Archiv 2018
      » Archiv 2017
      » Archiv 2016
      » Archiv 2015
      » Archiv 2014
      » Archiv 2013
      » Archiv 2012
      » Archiv 2011
      » Archiv 2010
      » Archiv 2009
      » Archiv 2008
      » Archiv 2007
      » Archiv 2006
» Hlášení rozhlasu
» Povinné informace
» Prohlášení o přístupnosti
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Rozpočet
» Podatelna
» GDPR
» Kontaktní údaje

**************
» Vodovod Vrbice

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce
» Dotace PRV

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice

 .:: ÚŘEDNÍ DESKA ::.
----------------------------------------------------------------------------
ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ
 
Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku
nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech
a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři
podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Základní dokumenty

1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro
    podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.
 
Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ( dále jen "zákon") ukládá veřejným
funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
 
  •  jiných vykonávaných činnostech,
  •  majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  •  příjmech, darech a závazcích.
 
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech
darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta
k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku
ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
 
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti
č. 578/2006 Sb.
 
Informace o registru oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku
a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr
vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře obcí Vrbice a Stříbrnice
starosta obce.
 
Veřejnými funkcionáři obce Vrbice a Stříbrnice jsou:
  •  starosta obce
 
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.
 
Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti bezplatně
nahlížet do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Evidenční orgán neposkytuje
žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů fotokopie oznámení
veřejných funkcionářů. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají
charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického
registru.
 
Registr je umístěn v budově Obecního úřadu Vrbice, Vrbice č.p.25, v kanceláři
starosty. Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení,
rodné číslo a bydliště žadatele.
 
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Vrbice,
v kanceláři starosty.
 
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením
osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí
informace.
 
Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově
Obecního úřadu Vrbice, kancelář starosty.
 
Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je
možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno
a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru
uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
 
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení
občanského průkazu) na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad krajského úřadu.
Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě
jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.
 
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.
 
Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení
do registru v elektronické podobě. Veškeré údaje vedené v registru mohou být
použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při
výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených
v registru k jinému účelu je zakázáno. Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do
styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Při porušení
výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který
lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.
 
Kontakt

Obecní úřad Vrbice
kancelář starosty
Vrbice č.p. 25
507 03 Vysoké Veselí
 
e-mail: obec.vrbice@seznam.cz
 
Úřední hodiny:
Pátek 17:00 - 18:00 (v období SEČ)
Pátek 19:00 - 20:00 (v období SELČ)
 
Soubory ke stažení

1. zákon č. 159/2006 Sb. , o střetu zájmů
zveřejněno dne: 10.6.2008 velikost souboru: 101 kB
 
2. vyhláška č. 578/2006 Sb.,
kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle
zákona č. 159/2006 Sb.
zveřejněno dne: 10.6.2008 velikost souboru: 208 kB
 
3. formulář čestného prohlášení
zveřejněno dne: 10.6.2008 velikost souboru: 55 kB
 
4. žádost o nahlížení do registru oznámení
zveřejněno dne: 10.6.2008 velikost souboru: 33 kB
 
 

 


© 2006 - 2024 VRBICE