Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ::.
----------------------------------------------------------------------------

Zápis
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice
ze dne 15.12. 2007
 
Účast viz prezenční listina.
 
Program veřejného zasedání:
1/ Zahájení, schválení programu zasedání
2/ Volba zapisovatele
3/ Volba návrhové komise
4/ Ověření zápisu z minulého zasedání
5/ Finanční zpráva
6/ Úpravy rozpočtu
7/ Schválení rozpočtu obce na rok 2008
8/ Schválení rozpočtového výhledu obce
9/ Volba inventarizační komise
10/ Schválení rozpočtu Mikroregionu Podchlumí na rok 2008
11/ Schválení vstupu a členství v Euroregionu Glacensis, souhlas s obsahem stanov        sdružení
12/ Schválení – smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
13/ Nově vzniklé záležitosti
14/ Diskuse
15/ Usnesení
16/ Závěr
 
1) Starosta obce p. Zdeněk Karbulka zahájil veřejné zasedání v 18,15 hod., přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. Program zasedání byl schválen jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli.
2) Zapisovatelem byl všemi přítomnými zastupiteli jednomyslně zvolen pan Luboš Splítek.
3) Do návrhové komise byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli jednomyslně p. Miloslav Vízner a p. Ing. Miloš Neuman.
4) Zápis z minulého zasedání přečetl pan Luboš Splítek, zápis byl jednomyslně schválen všemi přítomnými zastupiteli.
5) Finanční zprávu – stav bankovního účtu ke dni 14.12.2007 ve výši 1,377.610,50 Kč a stav pokladní hotovosti ke dni 14.12.2007 ve výši 6.807,50 Kč přečetla paní G. Neumanová.
6) Starosta obce seznámil všechny přítomné s úpravami rozpočtu, konstatoval, že byly zveřejněny na úřední desce, zeptal se, zda má někdo dotazy či připomínky, nikdo nevznesl připomínku a tak byly změny rozpočtu schváleny všemi přítomnými zastupiteli.
7) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2008, návrh rozpočtu byl včas vyvěšen na úřední desce, zeptal se zda má někdo nějaké dotazy či připomínky k navrhovanému rozpočtu, návrh rozpočtu byl schválen všemi přítomnými zastupiteli jednomyslně.
8) Starosta obce přednesl rozpočtový výhled obce na období 2008-2011 - všichni přítomní členové jednomyslně schválili rozpočtový výhled.
9) Starosta obce navrhl do inventarizační komise p. Luboše Splítka, p. Miloslava Víznera a p. Aloise Hnízdu - všichni navržení členové byli jednomyslně schváleni všemi přítomnými zastupiteli.
10) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2008 Mikroregionu Podchlumí, návrh rozpočtu byl včas vyvěšen na úřední desce, zeptal se zda má někdo nějaké dotazy či připomínky k navrhovanému rozpočtu, návrh rozpočtu byl schválen všemi přítomnými zastupiteli jednomyslně.
11) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem vstupu a členství v Euroregionu Glacensis a se stanovami sdružení, zdůraznil, že se jedná o možnosti čerpání finančních prostředků na přeshraniční spolupráci Česko-Polsko, všichni přítomní členové jednomyslně schválili vstup do Euroregionu Glacensis a vyjádřili souhlas s obsahem stanov.
12) Starosta obce seznámil přítomné se smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí č.ÚZSVM/HJC/3814/2007-HJCM jedná se pozemky v katastrálním území Vrbice nad Cidlinou parc. č. 568, 573, 591/1, 600, 609 a 610, o jejichž převod se žádalo již v roce 2006 - všichni přítomní členové jednomyslně schválili uzavření smlouvy, její podpis a převod pozemků do majetku obce.
13) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem SÚS Královéhradeckého kraje v Jičíně na převod části stavby silničního tělesa se součástmi a příslušenstvím v k. ú. Vrbice nad Cidlinou, bývalá silnice III/32755, od km 4,009 do km 5,063, o převod by se jednalo po dokončení převodu pozemku od ÚZSVM - všichni přítomní členové jednomyslně schválili bezúplatně převzít po zápisu smlouvy o převodu nemovitostí (pozemku 591/1) v katastrálním území Vrbice nad Cidlinou část vyřazené silnice (III/32755, od km 4,009 do km 5,063) do svého vlastnictví od Královéhradeckého kraje.
14) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem p. Karla Machala nasadit do místního rybníku ryby, o rybník a ryby se budou starat místní rybáři, v případě rekonstrukce rybníku provedou rybáři včas přesun ryb, dále rybáři přislíbili pomoc při jarní brigádě, kdy bude nutno okolí rybníka vyčistit a vyřezat suché stromy.
15) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem fi FARMTEC (pro Agro Slatiny a.s.) jež zajišťuje projekt na nádrž na hnojůvku, nádrž na hnojůvku by měla být zrealizována v areálu živočišné výroby, nádrž bude železobetonová konstrukce 7m výšky a 22m průměr (přímo u silnice na Hradišťko), vzhledem k důležitosti bodu byla okamžitě zahájena diskuze, bylo připomenuto, že dodnes není zrealizována cesta vedoucí přímo z areálu živočišné výroby na silnici Vrbice-Žeretice (bylo v minulosti již několikrát přislíbeno), velký důraz byl kladen na ozelenění areálu, zasazená zeleň je malého vzrůstu, místy chybí úplně, nebo je poškozená, v letošním roce byla zrealizována oprava pomníku „křížku“ u areálu a při čelním pohledu na pomník je okolní vzhled přímo na seník v areálu, bylo by vhodné vysázet lípy, aby tento pohled působil vkusněji, dále bylo zdůrazněno, jaký byl nepořádek v obci po letošní sklizni kukuřice, v celé obci byla rozházena kukuřice, každý si musel uklidit sám a původce tohoto nepořádku se k úklidu nepřihlásil. Bylo zdůrazněno, že je nutná spolupráce s fi AGRO Slatiny, aby tyto negativní důsledky byly minimalizovány, obec se každoročně účastní Soutěže Vesnice roku a na úklid obce jsou vynakládány nemalé finanční prostředky a i komise upozorňuje na „ozelenění“ areálu a jeho celkové včlenění do rázu obce. V tomto bodu nebyla nalezena shoda a přítomní zastupitelé jednomyslně odsouhlasili, aby starosta obce dále jednal se zastupiteli společnosti AGRO Slatiny a.s.
16) Starosta obce informoval o dotacích z programu POV pro rok 2008, bude vypsáno v lednu 2008. Navrhl, aby žádost o dotaci byla zpracována na veřejné osvětlení do Stříbrnice (ČEZ má v roce 2008 provést opravu rozvodů NN), v současné době se znovu jedná se společností ČEZ o potvrzení termínu. V případě, že by společnost ČEZ opravu rozvodů neprovedla, navrhl starosta podat žádost na POV pro rok 2008 na dětské hřiště na „prostředek“ (pokračování za rybníček s lekníny) - všichni přítomní členové jednomyslně schválili podání žádosti POV 2008 veřejné osvětlení do Stříbrnice, náhradní akce dětské hřiště na „prostředku“.
17) Starosta obce informoval o kontrole v místním obchodě – nutno pravit zeď, ze které opadává omítka, termín opravy do 28.2.2008 - všichni přítomní členové jednomyslně schválili.
18) Starosta obce informoval o zasedání Mikroregionu Podchlumí, kde se projednávala otázka nařízení Královéhradeckého kraje o neudržování zeleně podél komunikací v obcích, starostové byli seznámeni s dopisem „Prohlášení starostů obcí Podchlumí“, který byl zaslán na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - všichni přítomní členové jednomyslně schválili.
19) Starosta obce informoval o možnosti získání dotace na přestavbu objektu č.p. 25 ve Vrbici – jednalo by se o kompletní přestavbu, včetně výměny oken, nové fasády a vnitřních konstrukcí dle podmínek dotace. Navrhl nechat zpracovat projektovou dokumentaci, aby bylo získáno stavební povolení - všichni přítomní členové jednomyslně schválili pořízení projektové dokumentace (do 30.6.2008) a požádání o vydání stavebního povolení.
20) Starosta obce informoval o dopisu z fi PROIS, která řeší pro naši obec změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – kanalizace. Návrh počítá s umístěním ČOV na konci obce směrem na Žeretice, spolupráce s Žereticemi byla v této fázi ukončena, protože nebyla nalezena shoda při požádání o změnu výše uvedeného plánu - všichni přítomní členové jednomyslně schválili souhlasné stanovisko s tímto návrhem.
21) P. Ing. M. Neuman přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli.
22) Starosta obce pan Zdeněk Karbulka poděkoval všem přítomným za účast a veřejné zasedání ve 20,45 hod. ukončil.
 
Zapsal 15.12. 2007 - Luboš Splítek
 
© 2006 | VRBICE