Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 4/2006
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Ze dne 16.12.2006.
Účinnost od 1.1.2007.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Zastupitelstvo obce Vrbice vydává dne 15.12.2006 v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Obec vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
 
2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Vrbice. Při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků č.337/1992 Sb. v platném znění, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, nestanoví jinak.
 
článek 2.
Poplatník
1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození, za které poplatek odvádějí.
 
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
článek 3.
Sazba a splatnost poplatku
1. První část poplatku podle zákona č.565/1990 Sb. §10b odst. 3) písm. a) stanovuje obec na 150,- Kč ročně.
 
2. Druhou část poplatku podle zákona č.565/1990 Sb. §10b odst. 3) písm. b) stanovuje obec na 250,-Kč (za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu - §10 odst.3 písm. b) zákona o místních poplatcích – celkové skutečné roční náklady činí 49.471,-Kč/171 poplatníků=289,-Kč).
 
3. Celková roční sazba poplatku tedy činí 400,-Kč na poplatníka (33,33-Kč na poplatníka za měsíc).
 
4. Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, je povinen zaplatit poplatek za daný rok do 15.4 daného roku.
 
5. Poplatek lze zaplatit:
a) bezhotovostním převodem z účtu na účet správce poplatku
b) v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na účet správce poplatku
c) v hotovosti v pokladně obecního úřadu
 
článek 4.
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník stanovený v čl. 2 odst. 1 je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla: příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo.
 
2. Poplatník stanovený v čl. 2 odst. 2 je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:
a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo
b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelního pozemku, na kterém je stavba umístěna
 
3. Pokud bude poplatek po dohodě odváděn za domácnost společným zástupcem a za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, jsou tyto osoby povinny ohlásit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, a to ve lhůtě do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
 
4. Ohlašovací povinnost se vztahuje i na ty poplatníky, kteří jsou od poplatku podle této obecně závazné vyhlášky osvobozeni. Osvobození od poplatku musí poplatník prokázat současně s ohlášením správci poplatku.
 
5. Změny ve skutečnostech rozhodných pro výši poplatku nebo zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně oznámit Obecnímu úřadu ve Vrbici nejdéle do 15. dnů od vzniku této skutečnosti.
 
článek 5.
Úlevy a osvobození
1. Poplatek neplatí občané, kteří doloží potvrzením:
a) umístění ve zdravotnickém zařízení déle jak 6 měsíců v daném roce
b) zdržující se trvale mimo ČR
c) občané ve výkonu trestu v daném roce
 
článek 6.
Ustanovení společná
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 
2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji oznamovací povinnost vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citovaného zákona.
 
článek 7.
1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
článek 8.
1. Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 
článek 9.
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pověření pracovníci, členové zastupitelstva obce a členové finančního výboru obce.
 
2. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 8.2.2003 a obecně závazná vyhláška č. 3/2004 ze dne 18.12.2004.
 
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 16.12.2006
Sejmuto dne: 1.1.2007
 
© 2006 | VRBICE