Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 3/2006
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území.
Ze dne 24.3.2006.
Účinnost od 11.4.2006.

Obec Vrbice
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území.


 
Zastupitelstvo Obce Vrbice se na svém zasedání dne 24.3.2006 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
článek 1.
Závaznost obecně závazné vyhlášky
1. Obec Vrbice zavádí touto obecně závaznou vyhláškou na území obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území.
 
2. Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
 
článek 2.
Základní pojmy
1. Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., - katalog odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 
2. Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
 
3. Původcem odpadu - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
 
4. Oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
 
článek 3.
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro nakládání s komunálním odpadem k jeho shromažďování a třídění jsou určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby, popelnice o obsahu 110 litrů nebo pytle s potiskem TS Jičín, slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady. Popelnice si zajišťují občané sami, označené pytle na odpad je možno zakoupit na Obecním úřadu ve Vrbici.
b) kontejnery
plasty – žlutá barva, objem 1100 litrů
sklo – zelená barva, objem 1100 litrů
Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny na návsi v obci Vrbice a na návsi v obci Stříbrnice.
c) mobilní sběrné středisko odpadů, kde lze odložit nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu. např.: olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál, staré nátěrové hmoty, obalový materiál, monočlánky, televizory, lednice a pod., zajišťuje obec Vrbice 2 x za rok a stanoviště je na návsi v obci Vrbice a na návsi v obci Stříbrnice. Konkrétní termín je vždy předem oznámen na úřední desce.
d) sběr vyřazených léků, které jsou ve smyslu zákona o odpadech komunálním odpadem, je v lékárně ve Vysokém Veselí či v Jičíně.
 
2. Do uvedených zařízení a nádob nelze ukládat inertní materiál např. odpad z demolic a staveb, zeminu nebo kov. Sběrné nádoby se umísťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby byly dobře přístupné při vyprazdňování.
 
článek 4.
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti lze odkládat pouze do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které jsou následně odvezeny na náklady původce tohoto odpadu na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky popř. jiným způsobem.
 
článek 5.
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle článku 3 této obecně závazné vyhlášky, pokud tento odpad nevyužily samy v souladu se zákonem o odpadech.
 
článek 6.
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem lze postihnout jako přestupek podle 46 odst. 2), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisu a zákona 185/2001 Sb., o odpadech.
 
článek 7.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze dne 8.2.2003.
 
článek 8.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.4.2006.

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 25.3.2006
Sejmuto dne: 11.4.2006
 
 
© 2006 | VRBICE