Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 3/2004
 
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ze dne 18.12.2004.
Účinnost od 3.1.2005.

Obec Vrbice
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2003

 
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 8.2.2003

 
Zastupitelstvo obce Vrbice vydalo dne 18.12.2004 v souladu s ustanovením ust. § 10 písm.d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 14 odst 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
článek 1.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 8.2.2003 se mění takto:

Dosavadní znění čl. 3 “Sazba a splatnost poplatku” se ruší a nahrazuje se novým zněním, které včetně nadpisu zní:
 
Sazba a splatnost poplatku
1. Celková roční sazba poplatku činí 350,-Kč na osobu (29,16 Kč na osobu za měsíc)
a) první část poplatku podle zákona č.565/1990 Sb. §10b odst. 3) písm. a) stanovuje obec na 250,- Kč ročně
b) druhou část poplatku podle zákona č.565/1990 Sb. §10b odst. 3) písm. b) stanovuje obec na 100,-Kč (za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu - §10 odst.3 písm. b) zákona o místních poplatcích – celkové skutečné roční náklady činí 64.050,-Kč/183 poplatníků=350,-Kč)

2. Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, je povinen zaplatit poplatek za daný rok do 15.4 daného roku.

3. Poplatek lze zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu
b) v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na účet správce poplatku číslo účtu 26927-541/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Jičín
c) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet správce poplatku číslo účtu 26927-541/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Jičín
 
článek 2.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 3.1.2005

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 19.12.2004
Sejmuto dne: 3.1.2005
 
 
© 2006 | VRBICE