Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 2/2006
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
Ze dne 24.3.2006.
Účinnost od 11.4.2006.

Obec Vrbice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 
Zastupitelstvo obce Vrbice se na svém zasedání konaném dne 24.3.2006 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Předmět
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Vrbice.
 
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
1. Držitelem psa je vlastník psa nebo osoba, které vede (doprovází) psa při jeho pohybu na veřejném prostranství.
2. Veřejné prostranství pro účely této vyhlášky je graficky vyznačeno v Přílozeč. 1, která je nedílnou součástí vyhlášky.
3. Vodítko je mechanický prostředek uzpůsobený k vedení psa, který umožňuje ovládání pohybu psa jeho držitelem.
 
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů
1. Pes se může pohybovat na veřejném prostranství pouze vedený na vodítku.
2. Pohybem psa nesmí být obtěžován jiný uživatel veřejného prostranství.
3. Zakazuje se pohyb psů v místech, která jsou veřejným prostranstvím podle Přílohy č. 2.
 
Čl. 4
Povinnosti držitele psa
Splnění pravidel pro pohyb psů daných v článku 3 této obecně závazné vyhlášky je povinen zajistit držitel psa.
 
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností držitele psa daných touto obecně závaznou vyhláškou je přestupkem podle zvláštního zákona1).
 
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o povinnostech držitelů psů a hospodářského zvířectva ze dne 8.2.2003.
 
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.4.2006.v
 
 
1) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 1: Graficky vyznačené veřejné prostranství
Příloha č. 2: Graficky vyznačené veřejné prostranství, kde je pohyb psů zakázán
 
Grafická příloha 1
 
Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Kliknutím zobrazíte větší obrázek
 
Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Kliknutím zobrazíte větší obrázek
 
Grafická příloha 2
 
Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Kliknutím zobrazíte větší obrázek
 
Kliknutím zobrazíte větší obrázek
Kliknutím zobrazíte větší obrázek
 

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 25.3.2006
Sejmuto dne: 11.4.2006
 
 
© 2006 | VRBICE