Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 2/2003
 
O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Ze dne 8.2.2003.
Účinnost od 25.2.2003.
ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA

Zastupitelstvo obce Vrbice
vydává dne 8.2.2003
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003
 
O nakládání s komunálním a stavebním odpadem
 
schválenou usnesením na zasedání zastupitelstva obce dne 8.2.2003 v souladu s ustanovením §10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a v souladu s §17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 
ODDÍL I.
článek 1.
Úvodní ustanovení
1) Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu vznikajícího na území obce a jejich částí.

2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý či přechodný pobyt a pro další osoby, které se na území obce zdržují. Dále je vyhláška závazná pro vlastníky a správce nemovitostí, ve kterých vzniká komunální odpad.

3) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

4) Tato obecně závazná vyhláška platí pro obce Vrbice a Stříbrnice.
 
článek 2.
Základní pojmy
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

3) Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, duté plastové obaly.

4) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění, pneumatiky, železný šrot.

5) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, např. olej, tuk, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanický článek suchý nebo mokrý, zářivky, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků, televize.

6) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů uvedených v článku 2. odst. 3, 4, 5 této vyhlášky. Směsný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích

7) Původcem komunálního odpadu je obec, která se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném (popř. do nádoby k tomu to odložení určené). Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

8) Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů a se kterou obec uzavřela smlouvu týkající se odpadového hospodářství.

9) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba ve vlastnictví oprávněné osoby (popř. ve vlastnictví občana), splňující technické parametry, určená k bezpečnému a hygienicky nezávadnému ukládání odpadů.

10) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné nádoby (nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob užívajících objekt, umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácností v objektu, do sběrné nádoby. Za dostatečný objem sběrné nádoby se ve smyslu této vyhlášky považuje 25 litrů/osobu/týden.

11) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad nebo separovaný odpad je místo určené k umístění sběrné nádoby.

12) Pytle na separovaný odpad jsou pytle s potiskem a logem oprávněné osoby, potisk informuje o druzích materiálů, které lze do těchto pytlů odkládat.

13) Vlastník objektu je pro potřeby této vyhlášky fyzická nebo právnická osoba, která má k objektu nebo jiné nemovitosti, kde komunální odpad vzniká, vlastnické právo, popř. správce nebo oprávněný uživatel, na základě dohody s touto fyzickou nebo právnickou osobou.
 
ODDÍL II.
Systém nakládání s komunálním odpadem
článek 1.
Shromažďování odpadů

1) Komunální odpady se ukládají a třídí podle následného systému
a) separované odpady
· obaly od PET a ostatní plasty - do označeného kontejneru
· skleněné obaly - do označeného kontejneru
· sběrový textil - sběrné suroviny (příp. 1x ročně sběr)
· veškeré kovové předměty - 2x ročně sběr
b) objemné odpady
· ve vyhlášených termínech, zpravidla 1x ročně do přistaveného kontejneru
c) nebezpečné odpady
· léky, obaly od chemikálií, zbytky barev, olejů
· galvanické články a baterie i nalité
· ostatní nebezpečné odpady, televizory, ledničky, zářivkové trubice apod.
Formou ambulantního sběru, odvoz a zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu a to v intervalu 2x v průběhu kalendářního roku. Tato služba bude realizována přímým odběrem od fyzických osob na předem určených stanovištích a v termínu předem dohodnutém s oprávněnou osobou bezplatně. Bude oznámeno občanům předem
d) Kontejnery pro separovaný odpad (sklo, PET lahve) jsou umístěny před budovou obecního úřadu ve Vrbici. Pro obec Stříbrnice je vymezen prostor návse.
e) autovraky
lze zneškodnit prostřednictvím oprávněné osoby za úplatu podle ceníku služeb (příp. dohoda přímo s TS Jičín - sběrné suroviny)
f) odpady ze zeleně
lze odložit na místech k tomu určených, pokud odpad fyzické osoby nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech
g) směsný komunální odpad
do sběrných nádob o objemu 110 litrů, obec se při nákupu odpadových nádob (110 litrů) bude podílet 50% nákupní ceny

2) Pouze ve výjimečných případech (rekreační nemovitosti), zejména na místech těžko přístupných svozové technice, lze směsný komunální odpad s výjimkou popelovin, odkládat do těchto umělohmotných pytlů označených logem oprávněné osoby, které je v těchto případech producent odpadu povinen zakoupit na OÚ (v úředních hodinách).

 
článek 2.
Nádoby na směsný komunální odpad

1) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad určí vlastník objektu na svém vlastním pozemku, na cizím pozemku na základě dohody s jeho vlastníkem a vždy po dohodě s oprávněnou osobou.

2) Přistavení sběrné nádoby za účelem svozu k pozemní komunikaci (zpravidla chodníku) zajišťuje oprávněná osoba, a to u nádoby s obsahem 660 litrů a větším nejvýše do vzdálenosti 5m od pozemní komunikace, u nádoby s obsahem 360 litrů a menším nejvýše do vzdálenosti 10m od pozemní komunikace. Při delší vzdálenosti stanoviště než je uvedeno, zajistí přistavení sběrní nádoby vlastník objektu, a to nejpozději v den svozu v 5,00 hodin. Invalidní občané mají na vyžádání přistavování zajištěno oprávněnou osobou.

3) Po vyprázdnění je oprávněná osoba povinna nádobu vrátit na stálé stanoviště a to u nádoby s obsahem 660 litrů a větším nejvýše do vzdálenosti 5m od pozemní komunikace, u nádoby s obsahem 360 litrů a menším, nejvýše do vzdálenosti 10m od pozemní komunikace. Při větší vzdálenosti vrací nádobu vlastník objektu nebo po dohodě oprávněná osoba za úhradu v den svozu.

4) Oprávněná osoba zajišťuje svoz odpadu s frekvencí 1x za 14 dní celoročně.

5) Mimořádný a sezónní svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněnou osobou za úplatu.
 
článek 3.
Pytle na separovaný odpad

1) Tyto plastové pytle obdrží občané na Obecním úřadu ve Vrbici v úředních hodinách. Plastové pytle jsou určeny pro shromažďování těch druhů separovaného odpadu, který je na nich vyznačen.

2) Po naplnění mohou občané tyto pytle odložit na sběrové trase a to v den svozu do 5,00 hodin ráno, případně večer před tímto dnem. Odložené pytle nesmí tvořit překážku na chodníku ani na vozovce a musí být viditelné z projíždějícího auta.
 
ODDÍL III.
článek 1.
Povinnosti fyzických osob a původců odpadů napojených na systém

1) Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

2) Odpady lze upravovat, využívat nebo odstraňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených, ve smyslu zákona o odpadech nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí, tzn. že směsný komunální odpad nelze např. spalovat či skládkovat v zařízeních, místech a objektech, které nejsou k tomuto užití určeny.

3) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky shromažďovat komunální odpad odděleně a předávat k využití nebo zneškodnění podle systému stanoveného touto vyhláškou.

4) Nádoby na směsný komunální odpad lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny.

5) Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby jej bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával.

6) Nelze odkládat
a) odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště
b) do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu
c) do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky
d) do odpadkových košů na veřejném prostranství odpad z domácností a živností
e) do nádob určených k separaci odpadů jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny

7) Fyzické osoby a původci odpadů napojení na systém jsou povinni
a) udržovat čistotu na stanovišti sběrných nádob určených k jejich nemovitosti
b) provádět veškerá dostupná opatření k ochraně nádob pro ně určených
 
článek 2.
Povinnosti oprávněné osoby
1) oprávněná osoba zajistí:
a) dostatečný počet sběrných nádob, odpovídající podmínkám této vyhlášky, a to do 1 týdne od obdržení požadavku
b) svoz směsného komunálního odpadu dle harmonogramu svozu ve všech částech svozové oblasti a určí místo přistavení sběrných nádob v době svozu odpadu
c) v případě znečištění prostranství při manipulaci se sběrnými nádobami jeho okamžité odstranění
d) v případě poruchy svozového vozidla či nesjízdnosti vozovky náhradní svoz a to v nejbližším možném termínu, pokud možno následující den

2) oprávněná osoba má za povinnost:
a) kontrolovat technický stav sběrných nádob na tříděný i komunální odpad
b) provést vizuální kontrolu obsahu všech sběrných nádob před manipulací
c) zcela vyprázdnit sběrné nádoby takovým způsobem, aby nedocházelo k hygienickým závadám
d) vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na jejich stanoviště
e) v den svozu pytlů s tříděným odpadem projet určenou trasu a všechny pytle odvést
 
ODDÍL IV.
článek 1.
Stavební odpad
1) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popř. právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkokapacitních kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby, právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání k využití či odstranění na řízenou skládku odpovídající skupiny. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si využití či zneškodnění tohoto odpadu jinými prostředky v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními předpisy.
 
ODDÍL V.
článek 1.
Sankce
1) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle zvláštních předpisů (zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění).

2) Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí členové zastupitelstva Obce Vrbice.
 
Článek 2.
Závěrečná ustanovení
1) Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška ze dne 2.2.2002.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.2.2003.

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 9.2.2003
 
 
© 2006 | VRBICE