Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 1/2004
 
O místních poplatcích.
Ze dne 25.6.2004.
Účinnost od 10.7.2004.
Změna od 18.12.2004.
ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA

Obec Vrbice
Obecně závazná vyhláška sč. 1/2004
 
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
 
Zastupitelstvo obce Vrbice vydalo dne 25.6.2004 v souladu s ustanovením ust. § 10 písm.d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 14 odst 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
článek 1.
1. Obec Vrbice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek z ubytovací kapacity

2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad ve Vrbici. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
 
ČÁST DRUHÁ
HLAVA I
Poplatek ze psů
 
článek 2.
Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
 
článek 3.
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Vrbice.
 
článek 4.
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.
 
článek 5.
Sazba poplatku
1. Roční poplatek z každého psa činí: 60,- Kč

2. U poživatelů invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelů sirotčího důchodu roční poplatek z každého psa činí: 60,- Kč
 
článek 6.
Osvobození od poplatku
1. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná 1/ a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 1a/
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písm. a)
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 1b/
d) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

2. Požadavek na osvobození od poplatku ze psů je držitel povinen prokázat do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 
článek 7.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

2. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla, která má vliv na vznik nebo změnu výše poplatkové povinnosti, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odst. l.
 
článek 8
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

3. Poplatek se platí:
a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu
b) v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na účet správce poplatku číslo účtu 26927-541/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Jičín
c) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet správce poplatku číslo účtu 26927-541/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Jičín
 
HLAVA II
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
článek 10.
Předmět poplatku
1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 
článek 11.
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou pozemky označené v kopii katastrální mapy, které tvoří přílohu č.1 k této vyhlášce.
 
článek 12.
Poplatník
1. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10.
 
článek 13.
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 7 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 15 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 
článek 14.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem vedeným v čl. 10 až do dne, kdy toto užíváni skončilo.
 
článek 15.
Sazba poplatku
1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaní veřejného prostranství, pokud není uvedeno jinak:
a) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje ... 10,- Kč
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb ... 10,- Kč
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytováni prodeje ... 10,- Kč
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb ... 10,- Kč
e) za umístění stavebního zařízení ... 10,- Kč
f) za umístění reklamního zařízení ... 10,- Kč
g) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí ... 100,- Kč
h) za umístění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu ... 1,- Kč

2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 
článek 16.
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo

2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

3. Platbu poplatku je možno provést:
a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu,
b) v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na účet správce poplatku číslo účtu 26927-541/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Jičín
c) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet správce poplatku číslo účtu 26927-541/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Jičín
 
článek 17.
Osvobození
1. Poplatku nepodléhá :
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou

2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu :
a) ve lhůtě stanovené v čl. 13 této vyhlášky
b) v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození

3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
 
HLAVA III
Poplatek z ubytovací kapacity
 
článek 18.
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.
 
článek 19.
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 
článek 20.
Oznamovací povinnost
1. Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.

3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
 
článek 21.
Sazba poplatku
Poplatek činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč.
 
článek 22.
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po odchodu ubytovaného.

2. Platbu poplatku je možno provést:
a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu
b) v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na účet správce poplatku číslo účtu 26927-541/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Jičín
c) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet správce poplatku číslo účtu 26927-541/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Jičín
 
článek 23.
Osvobození
1. Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízení sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
 
ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná
 
článek 24.
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji oznamovací povinnost vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citovaného zákona.
 
článek 25.
1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
článek 26.
1. Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení společná
 
článek 27.
Ustanovení zrušovací
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 3/2003 o místních poplatcích ze dne 8.2.2003.
 
ČÁST PÁTÁ
Účinnost
 
článek 28.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 10.7.2004.

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 26.6.2004
Sejmuto dne: 10.7.2004
 

1/  §2 vyhlášky č.284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
1a/  §86 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
1b/  zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 
 
© 2006 | VRBICE