Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 1/2003
 
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ze dne 8.2.2003.
Účinnost od 25.2.2003.
Změněno 18.12.2004.
ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA

Zastupitelstvo obce Vrbice
vydává dne 8.2.2003
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003
 
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
schválenou usnesením na zasedání zastupitelstva obce dne 8.2.2003 v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 
článek 1.
Úvodní ustanovení
1) Obec vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Vrbice. Při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků č.337/1992 Sb. v platném znění, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, nestanoví jinak.

3) Tato obecně závazná vyhláška platí pro obce Vrbice a Stříbrnice.
 
článek 2.
Poplatník
1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození, za které poplatek odvádějí.

2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
článek 3.
Sazba a splatnost poplatku
1) První část poplatku podle zákona č.565/1990 Sb. §10b odst. 3) písm. a) stanovuje obec na 250,- Kč ročně.

2) Druhou část poplatku podle zákona č.565/1990 Sb. §10b odst. 3) písm. b) stanovuje obec na 50,-Kč (za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu - §10 odst.3 písm. b) zákona o místních poplatcích – celkové skutečné roční náklady činí 55.000,-Kč/183 poplatníků=300,50Kč – 250,-Kč=50,-Kč).

3) Celková roční sazba poplatku tedy činí 300,-Kč na osobu (25,-Kč na osobu za měsíc)

4) Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, je povinen zaplatit poplatek za daný rok do 15.4 daného roku.

5) Poplatek lze zaplatit:
a) složenkou typu A-V směrovanou na účet pod přiděleným VS
b) hotově na Obecním úřadu ve Vrbici v úředních hodinách
 
článek 4.
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen podat na OÚ ve Vrbici písemné přiznání k poplatku do 15. dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

2) V tomto přiznání je poplatník povinen uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a své rodné číslo. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím zástupce nebo vlastníka domu nebo správce domu, lze jeho prostřednictvím podat též písemné přiznání. Pokud je osoba poplatníkem podle článku 2) odst. 2), pak uvede také parcelní číslo rekreační nemovitosti a její evidenční nebo popisné číslo (bylo-li přiděleno).

3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro výši poplatku nebo zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně oznámit Obecnímu úřadu ve Vrbici nejdéle do 15. dnů od vzniku této skutečnosti.
 
článek 5.
Úlevy a osvobození
1) Poplatek neplatí občané, kteří doloží potvrzením:
a) umístění ve zdravotnickém zařízení déle jak 6 měsíců v daném roce
b) zdržující se trvale mimo ČR
c) vykonávající základní vojenskou službu
d) občané ve výkonu trestu v daném roce

2) Obec může v odůvodněných případech a na základě písemné žádosti poplatek snížit nebo prominout po projednání na zasedání zastupitelstva obce.
 
článek 6.
Závěrečná ustanovení
1) Porušení povinností při placení poplatku bude postihováno podle zvláštních předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

2) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Obecní úřad, jako správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

3) Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pověření pracovníci, členové zastupitelstva obce a členové finanční komise obce.

4) Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška ze dne 2.2.2002.

5) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.2.2003.

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 9.2.2003
 
 
© 2006 | VRBICE